Information » Vedtægter
 
VEDTÆGTER FOR FONDEN ROSENDALHALLEN 1995

 

 
§ 1                                      Fondens navn, hjemsted og formål
 
Fondens navn er Rosendalhallen1995, Døstrupvej 23, 9500 Hobro.
Dens hjemsted er Mariagerfjord Kommune. Fonden er selvejende.
 
 
§ 2
 
Fonden er ejer af Rosendal Idrætsforum, Døstrupvej 23, på lejet grund, matr. nr. 17P Hørby By, Hørby.
Fondens formål er at forestå driften af Rosendal Idrætsforum, således at fonden administrerer, vedligeholder og udlejer hallens faciliteter til idræts- og samværsaktiviteter, mødevirksomhed m.v.
 
 

§ 3                                      Repræsentantskabet

 
Repræsentantskabet er højeste myndighed for Fonden Rosendalhallen 1995, og kun repræsentantskabet kan vedtage ændringer i Fondens vedtægter.
 
Repræsentantskabet sammensættes efter følgende retningslinjer:
Foreninger og skoler der er brugere af hallen, og som har haft lokaleudgifter svarende til 75 timer i det seneste regnskabsår i hallen, har ret til at udpege 1 medlem.
Ved 150 time har foreningen/ skolen ret til at udpege 2 medlemmer.
Har timetallet været over 300 har foreningen/ skolen ret til at udpege 3 medlemmer.
Udregningsmetode: Foreningens/skolens samlede lokaleudgifter delt med prisen på lejen for en haltime i en hel hal giver antallet af timer.
 
 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
 
De ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt med mindst 5 ugers varsel.
Der sendes indbydelser til formænd for de stemme berettige foreninger, samt til leder af skoler som er stemme berettige.
 
Repræsentantskabet kan ekstraordinært indkaldes af forretningsudvalget, og skal indkaldes når mindst 1/3 af repræsentanterne indsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.
Forretningsudvalget skal indkalde til mødet med mindst 14 dages varsel - senest 1 uge efter begæringens modtagelse.
 
Afgørelser på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der til vedtægtsændringer 2/3 majoritet.
 
Ændring at vedtægterne kan kun ske efter indstilling fra forretningsudvalget, og indstillingen skal være enstemmig vedtaget at et fuldtalligt forretningsudvalg.
 
I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte ny afstemning, og såfremt der herefter stadig er stemmelighed forslaget bortfaldet.
 
 
§ 4
 
Den specificerede dagsorden, indkomne forslag samt det reviderede regnskab kan afhentes af repræsentanterne 1 uge inden repræsentantskabsmødet hos forretningsudvalgets formand. Dette skal fremgå af mødeindkaldelsen.
 
På repræsentantskabsmødet foretages:  
1.    Valg af dirigent.
2.    Repræsentanternes godkendelse.
3.    Formandens beretning.
4.    Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5.    Indkomne forslag.
6.    Valg af formand til forretningsudvalget (i ulige år).
7.    Valg til forretningsudvalget.
8.    Valg af suppleanter.
9.    Valg af revisor.
10.  Eventuelt.
 
 
§ 5
 
Forslag; der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være motiveret og modtaget af forretningsudvalget senest 4 uger inden mødet.
De motiverede forslag kan kun indsendes af de under § 3, nævnte.
Forslag fra de under § 3 nævnte foreninger skal i forvejen være vedtaget på disses repræsentantskabsmøder/ generalforsamlinger.
 
Motiverede forslag, stillet af forretningsudvalget, skal - for at kunne nyde fremme – have opnået simpel majoritet i udvalget. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer, jfr. § 3, næstsidste afsnit.
 
Der føres beslutningsreferat over repræsentantskabets møder

 

 
§ 6                                      Forretningsudvalget
 
Forretningsudvalget består af i alt 5 medlemmer, der vælges således:
 
Formand samt 1 medlem vælges ulige år,
3 medlemmer vælges i lige år.
 
Der kan ikke sidde flere end 2 personer samtidigt i forretningsudvalget fra hver af de enkelte foreninger, skole eller øvrige brugere.
 
Valget gælder for en periode på 2 år.
 
Personer som foreslås af repræsentantskabet eller forretningsudvalget er valgbare.
Personer som vælges til forretningsudvalget, skal være til stede, eller have givet deres accept.
 
Ved valg af medlemmer til forretningsudvalget vælges samtidig to suppleanter for disse.
 
Forretningsudvalget konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Forretningsudvalget udpeger en kasserer i eller udenfor forretningsudvalget.
Formand, næstformand og kasserer, skal være forskellige personer, boende på forskellige adresser.
 
Forretningsudvalget træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal, jfr. dog § 9 (låne optagelse og pantsætning). I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag.
 
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden, jfr. dog § 9.
 
Forretningsudvalget sørger for den daglige ledelse og drift af Rosendal Idrætsforum efter de retningslinjer, der er fastsat af repræsentantskabet - og i øvrigt i overensstemmelse med fondens vedtægter. Forretningsudvalget administrerer Fondens midler i overensstemmelse med Fondens formål.
 
De medlemmer, der repræsenterer de i § 3, nævnte foreninger/ skole, skal være valgt eller udpeget blandt medlemmerne i de pågældende foreninger, eller være ansat på eller udpeget af den pågældende skole. Hvis ikke foreningerne vælger repræsentanterne på deres generalforsamling, udpeges disse af de respektive bestyrelser.
Foreninger og skoler fremsender inden repræsentantskabsmødet navne på de stemme berettige til formanden for forretningsudvalget.
 
Forretningsudvalget foretager ansættelser af det nødvendige personale for hallens drift.
 
Forretningsudvalgets formand fastsætter dagsorden for udvalgets møder og indkalder til disse med mindst 8 dages varsel. Han leder alle møder og forhandlinger.
 
Såfremt mindst 2 medlemmer ønsker afholdt møde til sags drøftelse, skal formanden indkalde snarest.
 
Der føres beslutningsreferat over forretningsudvalgets møder.
 
 
§ 7                                      Stifter og grundkapital
 
Hobro Kommune er stifter af fonden.
Fonden har en grundkapital på 300.000 kr.
Grundkapitalen består af en andel af ejendommen Rosendalhallen (Rosendal Idrætsforum), Døstrupvej 23, på lejet grund matr. nr. 17P Hørby By, Hørby
 
 
§ 8                                      Regnskab og budget
 
Fonden Rosendalhallen 1995 driver Rosendal Idrætsforum. Regnskabsperioden er 1/1 - 31/12.
 
Der antages statsautoriseret eller registreret revisor til revision af den daglige regnskabsføring.
Den antagne revisor reviderer årsregnskab og årsberetning, hvorefter det forelægges for forretningsudvalget til godkendelse og underskrift.
 
Det reviderede og påtegnede regnskab fremsendes til Mariagerfjord Kommune til orientering.
Det af forretningsudvalget godkendte budget fremsendes til Mariagerfjord Kommune til orientering.
 
 

§ 9                                      Økonomi

 
Låneoptagelse og pantsætning kan kun gennemføres af et enstemmigt og fuldtalligt
forretningsudvalg.
 
Et eventuelt overskud skal enten henlægges eller anvendes til investering i Rosendal Idrætsforum
Overskud kan ligeledes henlægges til fonds for etablering af anlæg af forskellig art, som
kommer Hørby områdets ungdom til gode.
Det vil ikke kunne udloddes beløb til nogen enkelt klub eller organisation.
 
 

§ 10                                    Tegningsregler

 
Fonden tegnes at et medlem af forretningsudvalget og formanden.
 
 

§ 11                                    Opløsning

 
I tilfælde af opløsning af fonden, skal eventuelt fremkomne midler anvendes i overensstemmelse med § 9. Midler kan ikke tilfalde stiftere, gave ydere eller andre.
 
 

§ 12                                    Uforudsete tilfælde

 
Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i vedtægterne, er forretningsudvalget berettiget til at handle efter skøn under ansvar overfor repræsentantskabet.
 
 
§ 13
 
Disse vedtægter tinglyses på ejendommen, Døstrupvej 23, på lejet grund matr. nr. 17P Hørby By, Hørby.
 
Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
 
Disse vedtægter, der træder i kraft 1. juli 1995, er således vedtaget på ordinært forretningsudvalgsmøde i Rosendalhallen 1995, den 1. juli 1995
.
 
§1, § 3, §4, §5, §6, §8, §10 Ændret d. 29. maj 2007 på ordinært repræsentantskabsmøde.
§4,§6 Ændret d. 27. maj 2008 på ordinært repræsentantskabsmøde.
§2, §3, §6, §7, §8, §9 og §13. Ændret d. 21. maj 2012 på ordinært repræsentantskabsmøde.
§3, §5 og §6. Ændret d. 2. juni 2021 på ordinært repræsentantskabsmøde.
Rosendal Idrætsforum | Døstrupvej 23 | 9500 Hobro | Tlf.: 51797333 l CVR-nummer 18923238